Seven Ways to Win - ORGIA

title: 
ORGIA - {luxuria}
year: 
2016
medium: 
sanded magazinepage, palimpsest
size (h:w): 
22,5 x 17 cm